Friday, June 13, 2014

Red de Beijumkrant!

De ledenvergadering van de bewonersorganisatie (BOB) besluit maandag over het voortbestaan van de Beijumkrant. De wijkkrant van Beijum waar in de afgelopen 7 jaar vele ruzies over uitgevochten zijn. Een onafhankelijke groep wijkbewoners, waar ik deel van ben, heeft er een jaar onderzoek naar gedaan. Maandagavond komen wij met een voorstel om de ruzie te beslechten en de Beijumkrant te redden. Wij troffen goede grond voor samenwerking.

Vanwege een gebrek aan vrijwilligers, stelt het BOB-bestuur voor definitief te stoppen met de Beijumkrant. Hans Koopman (van www.lijn6.com) doet nu een serieus aanbod en heeft richting de wijk de hand uitgestoken. Hij wil een onafhankelijke redactie vormen van burgerjournalisten die structureel een aantal pagina’s van de Beijumkrant gaat vullen.

Aanstaande maandag vindt er een extra ledenvergadering plaats over de toekomst van de Beijumkrant. De vraag is of de leden van de vereniging deze hand zullen aangrijpen door de motie “Samen voor Beijum” aan te nemen.

Extra noodzakelijk
Zeker met de geplande bezuinigingen die de wijk vanaf januari 2015 over zich uitgestort krijgt, is alle energie nodig om niet elkaar, maar de wijkproblemen te bestrijden. Wij hebben geconstateerd dat alle betrokken partijen de wil hebben om de ruzie te stoppen en het verleden niet de toekomst te laten bepalen. Samen voor Beijum!

Wat is het voorstel?
1.    Afwijken van de regel dat in de redactie minimaal drie BOB-leden waarvan twee BOB-bestuursleden moeten zitten
2.    Een onafhankelijke, journalistieke (eind)redactie van burgerjournalisten uit de wijk samenstellen, al dan niet lid van het BOB, onder leiding van Hans Koopman
3.    Op korte termijn een overeenkomst sluiten tussen de bewonersvereniging en een op te richten eindredactie
4.    In deze overeenkomst afspraken maken m.b.t. taken, verhoudingen en verdeling van pagina’s
5.    Een onafhankelijke commissie in het leven roepen bestaande uit 2 tot 4 wijze mensen waar zowel het BOB-bestuur als de burgerjournalisten vertrouwen in hebben, met als taak om bij incidenten in de relatie tussen het BOB en de redactie te bemiddelen en uitspraken te doen
6.    En zodoende de Beijumkrant behouden voor de wijk en de vereniging

Jouw stem is nodig!
Alleen met een meerderheid van de aanwezige leden kunnen we de ruzies achter ons laten en de Beijumkrant redden. Wees aanstaande maandagavond om 20:15 uur aanwezig in het Heerdenhoes aan Isebrandtsheerd 97. Alle wijkbewoners van Beijum zijn uitgenodigd en kunnen gratis lid worden van de verenging via www.beijum.org. Het zal er om spannen, dus wees aanwezig!

1 comment:

Kees Huizenga said...

In artikel 2 lid 2 sub d van de BOB-statuten staat:

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

“d. het verzorgen van publiciteit en informatie over de situatie in Beijum”

De laatste statuten zijn notarieel gepasseerd in 2006.

Zie:
http://www.beijum.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=27

Toen dacht iedereen dat publiciteit en informatie over de wijk vooral via de Beijumkrant zouden verlopen. Lijn6.com en Beijumnieuws waren er immers nog niet. De website van de BOB is bijna altijd verweesd en verdoold geweest. De dienst OCSW en de SDC Noorddijk hebben dit steeds gedoogd. De vraag is of de website van de BOB waarlijk iets toe te voegen heeft aan met name Beijumnieuws. De digitale strijd heeft de BOB bij voorbaat al verloren.

De vraag kan worden opgeworpen of het stoppen met de Beijumkrant zich verdraagt met art. 2 lid 2 sub d van de BOB-statuten, hoewel in dit artikel niet letterlijk wordt geschreven over een wijkorgaan of een wijkkrant. Met name voor ouderen en mensen die niet met een computer kunnen omgaan, is een wijkkrant onontbeerlijk. Ook voor kinderen is een schriftelijke wijkkrant aantrekkelijk. Met een kinderpagina of kinderpagina’s.

In ieder geval mag een besluit van de AV van de BOB niet in strijd zijn met de statuten van de BOB. Op straffe van nietigheid van deze besluitvorming. Ik kan je desgewenst een artikel uit Boek 2 BW geven.

Of er strijdigheid met de BOB-statuten is, weet ik niet zeker. Maar er is wel het gewoonterecht dat publiciteit over een wijk door middel van een papieren wijkorgaan geschiedt.

Dat de Beijumkrant volgens de BOB moet stoppen, komt door het feit dat de BOB geen kader kan aantrekken. Dat komt door bepaalde bestuurders en kernleden van de BOB. Maar met het kind moet je het badwater niet weggooien. Als John Veldman bij de BOB weggaat, zal nieuw kader zich aanmelden. Het wegsaneren van de Beijumkrant is een teken van chronische bloedarmoede bij de BOB. Daarom is het goed een nieuwe BEIJUMKOERIER (een onbelaste naam) op te richten met een waarlijk onafhankelijke redactie. Het gaat om een transparante en verbindende organisatiecultuur bij de BOB als wijkvereniging. Geen ons-kent-ons-mentaliteit!

Vraag: heeft het BOB-bestuur vooroverleg met de dienst OCSW en met de SDC Noorddijk gehad over het opheffen van de Beijumkrant? Zo nee, is dit behoorlijk bestuur?

Heeft het opheffen van de Beijumkrant gevolgen voor de vette OCSW-subsidie aan de BOB? Volgens mij wel! Zie de Algemene Subsidieverordening.


Met betrokken groet,

Kees Huizenga